Meie privaatsuspoliitika

 1. Käesolevad privaatsustingimused informeerivad veebikülastajat Eesti Maaturism MTÜ andmetöötluse põhimõtetest ning andmesubjekti õigustest oma isikuandmete töötlemisel.
 2. Eesti Maaturism MTÜ töötleb andmesubjekti andmeid alati seaduses ettenähtud korras, milleks peamiselt on leping, õigustatud huvi või nõusolek.
 3. Eesti Maaturism MTÜ seab eesmärgiks töödeldavate isikuandmete korrektsuse ning läbipaistvuse. Nende eesmärkide tagamiseks on andmesubjektil alati õigus kontrollida töödeldavaid andmeid ning neid vajadusel parandada. Isikuandmete kaitsega seonduvate küsimustele ning pöördumistele vastab eesti@maaturism.ee
 4. Eesti Maaturism MTÜ töötleb isikuandmeid käesolevate tingimuste alusel oma teenuste pakkumiseks. Selle raames töötleme ennekõike järgmisi andmeid: kliendi nimi, telefoninumber, e-posti aadress, teenuse kirjeldus.
 5. Eesti Maaturism MTÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  • Kliendibaasi hoidmiseks;
  • Võimaliku kliendirahulolu uuringu teostamiseks.
 6. Eesti Maaturism MTÜ arendab jätkuvalt oma poolt hallatavaid kodulehekülgi. Andmesubjektidele pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja kogemuse parandamiseks on Eesti Maaturism MTÜ-l õigus hakata töötlema ka teisi isikuandmeid, mida ei ole käesolevates tingimustes nimetatud, tagades andmesubjektide informeerituse vastavast töötlemisest ning seonduvatest õigustest vastavalt kehtivatele seadustele.
 7. Eesti Maaturism MTÜ tegutseb peamiselt maaturismi sektori katusorganisatsioonina. Ühtlasi kasutab Eesti Maaturism MTÜ andmete kogumisel regionaalseid katusorganisatsioone. Seetõttu võib käesolevate tingimustega lubatud ulatuses andmete töötlemiseks olla vajalik või otstarbekas isikuandmete edastamine meie koostööpartneritele, sealjuures ainult sihtotstarbeliselt Eesti Maaturism MTÜ teenuse kvaliteetsemaks pakkumiseks.
 8. Eesti Maaturism MTÜ kinnitab, et kõik isikud, kellele edastatakse punkti 7 alusel isikuandmeid, töötlevad neid rangelt vastavalt Eesti Maaturism MTÜ juhistele, isikuandmete töötlemise õigusliku alusega piiratud ulatuses, eesmärgipäraselt, minimaalses vajalikus ulatuses ning muul viisil kooskõlas kehtiva seadusandlusega.
 9. Eesti Maaturism MTÜ säilitab andmesubjekti isikuandmeid kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamise või töötlemise aluse äralangemiseni. Eesti Maaturism MTÜ ei säilita andmeid ühelgi juhul kauem kui õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või senikaua, kuni see on vajalik tulevikus tekkida võivate pretensioonide ja õigusvaidluste lahendamiseks. Eesti Maaturism MTÜ säilitab isikuandmeid kauem kui 10 aastat üksnes vastava õigusliku alusel või õigustatud huvi esinemisel.
 10. Andmesubjektil on Eesti Maaturism MTÜ suhtes järgmised õigused, arvestades andmekaitseõigusest ja tingimustest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:
  • õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida töödeldakse;
  • õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
  • õigus nõuda isikuandmete kustutamist;
  • õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
  • õigus saada teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta;
  • õigus keelduda edaspidisest andmetöötlusest.
 11. Punktis 10 märgitud õiguste teostamiseks palub Eesti Maaturism MTÜ pöörduda punktis 3 märgitud kontaktide poole. 
 12. Juhul, kui andmesubjekt on keeldunud isikuandmete töötlemisest, isikuandmete edastamisest või nõudnud isikuandmete töötlemise piiramist või isikuandmete kustutamist, võib osutuda võimatuks Eesti Maaturism MTÜ poolt andmesubjektile kvaliteetse teenuse osutamine. Sellisel juhul on Eesti Maaturism MTÜ-l õigus keelduda teenuste osutamisest.
 13. Kliendil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui Klient leiab, et Eesti Maaturism MTÜ töötleb tema isikuandmeid ebaseaduslikult või muul viisil õigusi rikkudes.
 14. Käesolevad tingimused kehtivad alates 01. mai 2020. Eesti Maaturism MTÜ-l on õigus tingimusi ühepoolselt muuta.